Hľadať

Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti Svet pohybu Slovensko o.z.

so sídlom Klincová 2136/35/77
821 08  Bratislava-Ružinov
identifikačné číslo: 52503691

zapsané v evidencii občianskych združení zabezpečené MVSR pod registračným číslom VVS/1-900/90-56863 


pre predaj tovaru a služieb prostredníctvom on-line obchodu
umiestneného na internetovej adrese www.zohir.sk
platné od 1.8.2019.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcimi prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.zohir.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Predmetom plnenia sú pohybové cvičenia, parkourové cviky, posilovacie cvičenia a ostatné športové aktivity v rámci Usporiadateľom organizovaných nasledujujúcich akcii:

- parkourové krúžky
- parkourové workshopy
- parkourové licencie

- Zohir Camp (ďalej iba "ZC") - ZC sa rozumie parkourový tábor, sústredenie pre deti a mládež alebo prímestský kemp, ktorého predmetom plnenia sú naviac oproti predchádzajúcim akciám tiež táborové aktivity, ubytovacie a stravovacie služby, dohľad nad účastníkmi, zaistenie organizácie ZC trénermi, inštruktormi a zdravotníkmi 

(ďalej iba "ZPP")

1.3. Účastníkom ZPP sa rozumie Zákazníkom prihlásená osoba alebo náhradník.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže Usporiadateľ meniť či doplňovať. Tímto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru a služieb je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru a služieb sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii nutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Zákazník je povinný zaistiť svoj používateľský účet tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu treťou osobou, a to predovšetkým tým spôsobom, že bude dbať na riadne odhlásenie z používateľského rozhrania a nebude predávať informácie nutné k prihláseniu do používateľského rozhrania tretej osobe. Povinnosti Usporiadateľa ohľadne zabezpečenia používateľského účtu sú bližšie špecifikované v Zásadách ochrany osobných údajov ("GDPR").

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, že kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Každá prezentácia ZPP umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v prípade Zohir Workshop alebo Camp, pokiaľ v dobe plnenia tejto zmluvy je účastníkovi vyššie uvedených aktivít 8 a viac rokov. Vek sa stanovuje dátumom narodenia účastníka. V prípade nižšieho veku účastníka sa kúpna zmluva neuzavrie alebo sa stáva neplatnou.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedených cien jednotlivého tovaru a služieb a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

       3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

       3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

       3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „POTVRDIŤ A ZAPLATIŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť na základe vystavenej faktúry, predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:


bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2701672933 / 8330, (IBAN: SK3683300000002701672933) vedený u spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

4.2. Poplatky vzniknuté Zákazníkovi pri úhrade faktúry na účet Usporiadateľa nie sú súčasťou ceny a Zákazník ich hradí sám.

4.3. Cena zahrňuje aj administratívne a registračné poplatky spojené s uzavrením zmluvy a organizáciou ZPP. Spoločne s cenou je Zákazník povinný zaplatiť Usporiadateľovi prípadné ďalšie náklady. V prípade dodatočných zmien zmluvy alebo v prípade žiadosti a zaslanie dokumentov poštou je poplatok stanovený na 6 €.

4.4. Fakturovaná čiastka je spoplatnená po odoslaní faktúry na emailovú adresu Zákazníka pre jednotlivé ZPP nasledovne:

- Ak je predmetom kúpnej zmluvy ZC je Zákazník povinný uhradiť UsporiadateĽovi do 21 dní zálohu vo výške 40 % z celkovej čiastky. Doplatok kúpnej ceny je splatný do dátumu uvedeného na zálohovej faktúre najneskôr však do 1.5. aktuálneho roku konania ZC. 

- Pre objednávky ZC, ktoré boli vytvorené po 10.4. daného roku, sa splatnosť zálohy a doplatku upravuje.  Záloha aj doplatok sú splatné do 21 dní. V prípade objednania produktu týždeň pred začiatkom akcie a menej je splatnosť okamžitá. 

- Pre ostatné ZPP platí splatnosť faktúry 10 dní. Týždeň pred začiatkom akcie a menej je splatnosť okamžitá.

4.5. Záväzok zákazníka uhradiť cenu je splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet Usporiadateľa. 

4.6. Zákazník je povinný pri úhrade faktúry vždy uviesť variabilný symbol. Variabilný symbol je uvedený na faktúre a odpovedá číslu faktúry. Bez uvedeného variabilného symbolu nie je platba spárovaná s príslušnou fakúrou a Usporiadateľ berie objednávku za neuhradenú. V takom prípade si Usporiadateľ vyhradzuje právo objednanú službu neposkytnúť, ak sa nedohodne so Zákazníkom inak.

4.7. Prípadné zľavy z ceny produktov poskytnuté Usporiadateľom Zákazníkovi nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je v obchodnom styku obvyklé alebo je to tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Usporiadateľ ohľadom platieb vykonaných na základe zmluvy Zákazníkovi daňový doklad - faktúru. Usporiadateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Usporiadateľ Zákazníkovi po objednaní služby a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu Zákazníka.

4.9. Pokiaľ nebude Cena ZPP uhradená Kupujúcim ku dňu splatnosti, je Usporiadateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a prenechať rezervované miesto ďalším záujemcom.

4.10. Pokiaľ ukončí účastník svoju účasť v priebehu konania ZPP na vlastnú žiadosť, nevracia sa alikvotná časť ceny ZPP ani prípadných ďalších Zákazníkom alebo účastníkom uhradených služieb.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné, mimo iné, odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, tiež tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tridsať (30) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať, okrem iného, na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@zohir.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že v prípade, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. STORNO PODMIENKY
 

Storno podmienky sú nastavené podľa týchto kritérií:

6.1. Zákazník je oprávnený zrušiť svoju objednávku kedykoľvek pred začiatkom Zohir Parkour Produktu ("ZPP"), v takom prípade je však Usporiadateľ oprávnený vrátiť uhradenú cenu/časť ceny produktu zníženú o storno poplatok (odstupné) v nasledujúcej výške

V prípade zrušenia objednávky ZC:

- 60 a viac dní pred zahájením ZC odpovedá výška storno poplatku výške zálohy

- 40 - 59 dí pred zahájením ZC odpovedá storno poplatok 50 % kúpnej ceny

- 15 - 39 dní pred záhájením ZC odpovedá storno poplatok 75 % kúpnej ceny

- menej než 14 dní pred zahájením ZC činí storno poplatok 100 % kúpnej ceny

- pri ochorení alebo úraze účastníka počas pobytu na ZC a jeho predčasnom odchode sa zaplatená úhrada, ani jej alikvotná časť nevracia

- v prípade, že Zákazník zoženie za účastníka, náhradníka, činí storno poplatok 8 €

 

V prípade zrušenia objednávky ostatných ZPP:

- 30 a viac dní pred zahájením ZPP, odpovedá výška storno poplatku čiastke 25 % kúpnej ceny ZPP

- 5 - 29 dní pred zahájením ZPP odpovedá storno poplatok 50 % kúpnej ceny ZPP

- menej ako 5 dní pred zahájením ZPP činí storno poplatok 100 % kúnej ceny ZPP

- v prípade, že Zákazník zaistí za účastníka náhradníka, činí storno poplatok 8 €.

 

6.2. Zrušenie objednávky musí byť prevedené písomne, elektronickou formou na emailovú adresu info@zohir.sk. Rozhodujúcim dátumom pre zaregistrovanie požiadavku na zrušenie objednávky a vrátenie zaslanej čiastky za predmetné plnenie je dátum a čas doručenia emailu na našu e-mailovú adresu. Všetky požiadavky sa budú registrovať výlučne na emailovej adrese info@zohir.sk.

6.3. Storno formulár pre stornovanie objendávky je dostupný na webových stránkach Zohir.sk v sekcii Na stiahnutie. Percentuálny výpočet storno poplatku prebehne k dátumu písomného doručenia stornovacieho formulára, vrátane všetkých náležitostí na emailovú adresu info@zohir.sk.

6.4. Platba znžená o storno poplatok podľa čl. 6.1. bude Zákazníkovi vrátená najneskôr do 21 dní od doručenia storno formulára.

6.5. Zákazník je oprávnený písomne oznámiť Usporiadateľovi, najneskôr však v lehote 5 dní pred začiatkom ZPP, že sa ZPP zúčastní miesto prihláseného účastníka iná osoba splňujúca podmienky pre účasť na ZPP (ďalej iba "náhradník"). Požiadavok na zmenu účastníka je akceptovaný po uhradení storno poplatku na účet Usporiadateľa. Výška storno poplatku je upravená bodom 6.1. týchto VOP, variabilný symbol platby odpovedá číslu faktúry odstupujúceho účastníka. Náhradník sa stáva účastníkom ZPP formou novej objednávky za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu s jeho účasťou na ZPP. Pôvodný Zákazník a zákonný zástupca n´haradníka odpovedajú spoločné a nerozdielne za uhradenie ceny ZPP.

6.5. Percentuálny výpočet storno poplatku prebehne k dátumu písomného doručenia stornovacieho formulára, vrátane všetkých náležitostí na emailovú adresu info@zohir.sk. Formulár je možné získať na webových stránkach zohir.sk v sekcii Na stiahnutie.

 

7. OSTATNÉ PODMIENKY

7.1. Účastník ZPP alebo jeho zákonný zástupca prehlasuje, že zdavotný stav účastníka dovoluje bez obmedzenia zúčasniť sa predmetu plnenia ZPP a zároveň neohrozuje zdravie ostatných účastníkov. 

7.2. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť účastníka z nasledujúcich dôvodov:

- v prípade porušenia pravidiel ZPP, predovšetkým porušenie rádu, nedodržovanie bezpečnostných pokynov pedagógov, šikana, krádež a ďalších prehreškov, ktoré narušujú riadny chod ZPP

- v prípade zamlčania nepriaznivého zdravotného stavu účastníka a porušenia odstavca 7.1.

- pokiaľ bude účastník prechovávať alebo užívať alkoholické nápoje alebo iné navýkové látky

- v dôsledku nesprávnych a neúplných údajov poskytnutých Zákazníkom v prípade vylúčenia účastníka zo zhora uvedených dôvodov sa nevracia alikvotná časť ceny ZPP ani prípadných ďalších Zákazníkom či účastníkom uhradených služieb.

7.3. Zákazník, poprípade zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných dát (osobné dáta Zákazníka aj účastníka) a s prípadným uverejnením zvukových alebo obrazových materiálov pre evidenciu a propagáciu v rámci Zohir a parkour.fashion produktov (pre spoločnosti Svet pohybu Slovensko o.z. a Zohir s.r.o.) ako sú Workshopy, krúžky, licencie a  eshop parkour.fashion, poprípade iné aktivity prevádzkované vyššie uvedenými spoločnosťami. Nakaldenie s osobnými údajmi sa riadi podľa GDPR osdt. 10.3. týchto obchodných podmienok.

7.4. Zákazník, účastník alebo zákonný zástupca prehlasuje, že hodlá prevádzkovať všetky športové aktivity v rámci objednanej služby na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie, a je si vedomí vśetkých rizík s nimi spojenými. 

7.5. Zákazník alebo zákonný zástupca účastníka ZPP si nie je vedomí žiadneho ochorenia alebo iného obmedzenia, ktoré by sa mohlo negatívne prejaviť na zdravotnom stave účastníka ZPP pri prevádzkovaní činnosti počas ZPP.

7.6. Zákazník, zákonný zástupca alebo účastník sa vzdáva nároky na náhradu škody na zdraví alebo majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku prevádzkovania športovnej činnosti v rámci aktivít na akcii ZPP. S týmto vedomím som sa rozhodol(a) akcie sa zúčastniť a beriem na vedomie, že aktivity na ZPP sú spojené s rizikom zranenia.   

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

       8.2.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a pokiaľ dojednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,

       8.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

       8.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, v prípade, že akosť alebo prevedenie boli určené podľa zmluvne dohodnutej vzorky alebo predlohy,

       8.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

       8.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 8.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu, na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním u použitého tovaru, na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo pokiaľ to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. V prípade uplatnenia reklamácie na produkt ZOHIR Camp je nutné postupovať podľa podmienok upravených v odstavci 6. Všeobecných obchodných podmienok.

8.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci získava vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia  § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

9.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@zohir.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu, mimo iné, dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a iných dôležitých informácii (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácii a obchodných oznámení kupujúcemu.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač.

11.3. Zaslaním objednávky na ZPP sa stáva Zákazník resp. účastník členom občianskeho združenia Svet pohybu Slovensko.

 

12. DORUČOVANIE

12.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne právnych predpisov.

13.2. V prípade, že je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

13.4. Prílohu obchodných podmienok tvoria vzorové reklamačné formuláre pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Klincová 2136/35/77, Bratislava-Ružinov, 821 08, adresa elektronickej pošty info@zohir.sk.

 

V Bratislave: 14.8.2019