1. septembra 2022 ukončujeme všetky aktivity v rámci spoločnosti Svet pohybu na Slovensku.


Více informací zde

 
Hľadať

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

spoločnosti Svet pohybu Slovensko o.z.

so sídlom Klincová 2136/35/77, Bratislava-Ružinov, 821 08 Bratislava

identifikačné číslo: 52503691


zapísané v evidencii občianskych združení zabezpečené MVSR pod registračným číslom VVS/1-900/90-56863

 

(ďalej len „Usporiadateľ“)


pre predaj predmetu zmluvy – Zohir Parkour Produkty (ZPP) podľa čl. 1.1. týchto všeobecných obchodných podmienok, zakúpený prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese  www.zohir.sk.


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinností zmluvných strán vzniknuté medzi Usporiadateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej aj ako „spotrebiteľom“ a/alebo „Zákazníkom“). Právne vzťahy Usporiadateľa so Zákazníkom – fyzickou osobou sú v týchto všeobecných obchodných podmienkach upravené v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji poskytovaních služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovani služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov. V zmysle zákonov podľa predošlej vety sa riadia aj vzťahy medzi Usporiadateľom a fyzickou osobou vyslovene neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Právne vzťahy Usporiadateľa so Zákazníkom – právnickou osobou sú v týchto všeobecných obchodných podmienkach upravené zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. V zmysle zákona podľa predošlej vety sa riadia aj vzťahy medzi Usporiadateľom a právnickou osobou vyslovene neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Internetový obchod je Usporiadateľom prevádzkovaný na webovej stránke www.zohir.sk (ďalej len „webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Predmetom plnenia sú pohybové cvičenia, parkourové cviky, posilňovacie cvičenia, ostatné športové aktivity v rámci Usporiadateľom organizovaných nasledujúcich akcii:

 • Parkourové licencie
 • Parkourové krúžky
 • Workshopy
 • Diaľková škola parkouru
 • Zohir Camp ((ďalej iba "ZC") - (ZC sa rozumie parkourový tábor, sústredenie pre deti a mládež alebo prímestský kemp, ktorého predmetom plnenia sú naviac oproti predchádzajúcim akciám tiež táborové aktivity, ubytovacie a stravovacie služby, dohľad nad účastníkmi, zaistenie organizácie ZC trénermi, inštruktormi a zdravotníkmi )

(ďalej iba „ZPP“ alebo „produkt“).

1.3. Účastníkom ZPP sa rozumie Zákazníkom prihlásená osoba alebo náhradník.

1.4. Ustanovenia odlišné od všeobecných obchodných podmienok je možné zjednať v individuálnej kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v zmluve majú prednosť před ustanovením všeobecných obchodných podmienok.

1.5. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a spolu s ňou a akceptovaním tvoria zmluvnú dokumentáciu. Objednávka i všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.6. Znenie všeobecných obchodných podmienok môže Usporiadateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.


2. POU
ŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie Zákazníka vykonanej na webovej stránke www.zohir.sk môže Zákazník pristupovať do svojho používateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“). Zo svojho používateľského účtu môže Zákazník vykonávať objednávanie produktov. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Zákazník vykonávať objednávanie produktov tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke www.zohir.sk a pri objednávaní produktov je Zákazník povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je Zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Zákazníkom v používateľskom účte a pri objednávaní produktov sú Usporiadateľom považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zaistiť svoj užívateľský účet tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu treťou osobou, a to hlavne tým spôsobom, že bude dbať na riadne odhlásenie z používateľského rozhrania a nebude predávať informácie nutné k prihláseniu do používateľského rozhrania tretej osobe. Povinnosti Usporiadateľa ohľadne zabezpečenia používateľského účtu sú bližšie špecifikované v Zásadách ochrany osobných údajov („GDPR“).

2.4. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Usporiadateľ môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy Zákazník svoj používateľský účet viac než 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy Zákazník poruší svoje povinnosti zo zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Zákazník berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Usporiadateľa, príp.nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


3. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1. Každá prezentácia ZPP umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a Usporiadateľovi nevzniká povinnosť uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia Občianskeho zákonníka o Návrhu na uzavretie zmluvy a ustanovenia Obchodného zákonníka o Verejnom návrhu na uzavretie zmluvy a jeho účinky sa nepoužijú.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o ZPP, a to vrátane uvedenia cien a prípadných ostatných nákladov. Ceny sú uvedené vrátane údajov o výške dani z pridanej hodnoty a súvisiacich poplatkov. Ceny ZPP zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Usporiadateľa uzavrieť zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Pre objednanie ZPP vyplní Zákazník objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne tieto informácie:

 • objednávaný produkt (tento produkt „vloží“ Zákazník do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu)
 • v prípade, že je Zákazníkom fyzická osoba: meno a priezvisko Zákazníka, adresa trvalého bydliska, kontaktné informácie (telefón, email)
 • v prípade, že je Zákazníkom právnická osoba: názov spoločnosti, adresa sídla, meno a priezvisko zastupujúcej osoby, kontaktné informácie (telefón, email)
 • meno a priezvisko účastníka akcie, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, u neplnoletého účastníka tiež meno a priezvisko zákonného zástupcu (zákonných zástupcov), kontakt zákonného zástupcu
 • v rámci ZC je Zákazník povinný uviesť tiežďalšie informácie o účastníkovi akcie, ako sú údaje o alergiách účastníka, konfekčná veľkosť, plavecká zdatnosť a ďalšie údaje, dôležité pre pokojný priebeh pobytu na ZC.

3.4. Pred zaslaním objednávky Usporiadateľovi je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť Zákazníka zistiť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.

Objednávku odošle Zákazník kliknutím na tlačidlo „POTVRDIŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú Usporiadateľom považované za správne.

3.5. Usporiadateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (druh ZPP, množstvo, výška ceny) požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Ak to umožňuje používateľský účet Zákazníka, má registrovaný užívateľ možnosť skontrolovať stav svojej objednávky v administrátorskej sekcii webu. V prípade, že užívateľské rozhranie kontrolu objednávky neumožňuje, môže Zákazník stav svojej objednávky overiť cez dotaz poslaný na info@zohir.sk.

3.6. Zmluvný vzťah medzi Usporiadateľom a Zákazníkom vzniká akceptovaním a zaplatením zaslanej objednávky. Akceptovanie objednávky je zaslané Zákazníkovi cez webové rozhranie obchodu elektronicky na uvedenú emailovú adresu Zákazníka (ďalej len „email“). Povinnosťou Zákazníka je uvedenie platného emailu. V prípade chybného uvedenia emailu si Usporiadateľ vyhradzuje právo objednávku zamietnuť a stornovať.

3.7. Usporiadateľ preferuje komunikáciu elektronickou poštou. V rámci uzatvárania kúpnej zmluvy Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne poplatky), ako i náklady za poštovú korešpondenciu zaslanú Usporiadateľovi, hradí Zákazník sám.


4. CENA
SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena ZPP a prípadné ďalšie náklady spojené s dodaním produktu podľa zmluvy je uhradená na základe vystavenej faktúry.

4.2. Fakturovanú čiastku hradí Zákazník Usporiadateľovi na účet č. 2701672933 / 8330, (IBAN: SK3683300000002701672933) vedený u spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „účet Usporiadateľa“). Spôsob prevodu prostriedkov na účet Usporiadateľa (platba prevodom, vklad na účet, zloženka) si Zákazník volí sám. Poplatky vzniknuté Zákazníkovi pri úhrade faktúry na účet Usporiadateľa nie sú súčasťou ceny a Zákazník ich nesie na svoj vrub.

4.3. Cena už zahrňuje administratívne a registračné poplatky spojené s uzavretím zmluvy a organizáciou ZPP. Spoločne s cenou je Zákazník povinný zaplatiť Usporiadateľovi prípadné ďalšie náklady. V prípade dodatočných zmien zmluvy je poplatok stanovený na 5,5 eur alebo v prípade žiadosti o zaslanie dokumentov poštou je poplatok stanovený na 3 eura.

4.4. Fakturovaná čiastka je splatná po odoslaní faktúry na emailovú adresu Zákazníka pre jednotlivé ZPP nasledovne:

 • Ak je predmetom kúpnej zmluvy ZC, je Zákazník povinný uhradiť Usporiadateľovi do 21 dní zálohu vo výške 40% z celkovej čiastky. Doplatok kúpnej ceny je splatný do dátumu uvedeného na zálohovej faktúre, najneskôr však do 1.5. aktuálneho roku konania ZC.
 • Pre objednávky ZC, ktoré boli vytvorené po 10.4. daného roku, sa splatnosť zálohy a doplatku upravuje. Záloha i doplatok sú splatné do 21 dní. V prípade objednania produktu týždeň pre začiatkom akcie a skôr je splatnosť okamžitá.
 • Pre ostatné ZPP platí splatnosť faktúry 10 dní. Týždeň pred začiatkom akcie a skôr je splatnosť okamžitá.

4.5. Záväzok Zákazníka uhradiť cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Usporiadateľa.

4.6. Zákazník je povinný pri úhrade faktúry vždy uviesť variabilný symbol. Variabilný symbol je uvedený na faktúre a zodpovedá číslu faktúry. Bez uvedeného variabilného symbolu nie je platba spárovaná s príslušnou faktúrou a Usporiadateľ bere objednávku za neuhradenú. V takom prípade si Usporiadateľ vyhradzuje právo objednanú službu neposkytnúť, ak sa nedohodne so Zákazníkom inak.

4.7. Prípadné zľavy z ceny služby poskytnuté Usporiadateľom Zákazníkovi nemožno vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku zvyčajné alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Usporiadateľ ohľadne platieb prevedených na základe zmluvy Zákazníkovi faktúru. Usporiadateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Faktúru vystaví Usporiadateľ Zákazníkovi po objednaní produktu a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu Zákazníka.

4.9. Ak nebude Cena ZPP uhradená Kupujúcim ku dňu splatnosti, je Usporiadateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a prenechať rezervované miesto ďalším záujemcom.

4.10. Ak ukončí účastník svoju účasť v priebehu konania ZPP na vlastnú žiadosť, nevracia sa alikvotná časť ceny ZPP ani prípadných ďalších Zákazníkom či účastníkom uhradených služieb.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovenia §7 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku, nie je možné, mimo iné, odstúpiť od kúpnej zmluvy a dodáni služby, ktorá bola upravená podľa priania Zákazníka alebo pre účastníka, či od zmluvy o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využitia voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne.

Zákazník ďalej berie na vedomie, že vzhľadom k charakteru Usporiadateľom poskytovaných produktov sa jedná o zmluvu podľa ust.§7 pism. k) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku, kedy je plnenie poskytované v určenom termíne, a preto nie je možné od zmluvy odstúpiť (uvedené platí i pre už prebiehajúce ZPP).

5.2. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Usporiadateľ Zákazníkovi uhradenú cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Zákazníkom. V tomto prípade nemá Zákazník nárok na ďalšiu kompenzáciu nákladov spojených s ukončením zmluvy. Odstúpenie od zmluvy pošle Usporiadateľ na elektronickú adresu Zákazníka.

5.3. Ak je súčasťou objednávky ZPP tiež poskytnutie darčeku Usporiadateľom, berie Zákazník na vedomie, že je darovacia zmluva medzi Usporiadateľom a Zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy či stornu zo strany Zákazníka, stráca darovacia zmluva platnosť a darček nebude Zákazníkovi poskytnutý.

5.4. Stornovanie predmetného plnenia ZC je upravené zvláštnymi podmienkami vloženými do odseku 6. týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

6. STORNO PODMIENKY

Storno podmienky sú nastavené podľa týchto kritérií:

6.1. Zákazník je oprávnený zrušiť svoju objednávku kedykoľvek pred začatím ZPP, v takom prípade je však Usporiadateľ oprávnený vrátiť uhradenú cenu, čiastku ceny produktu zníženú o storno poplatok (odstupné v prípade Zákazníka – fyzickej osoby v zmysle §497 Občianskeho zákonníka a v prípade Zákazníka – právnickej osoby v zmysle §355 Obchodného zákonníka) v nasledujúcej výške:

V prípade zrušenia objednávky ZC Zákazníkom:

 • 60 a viac dní pred zahájením ZC zodpovedá výška storno poplatku výške zálohy,
 • 40 - 59 dní pred zahájením ZC zodpovedá storno poplatok 50% kúpnej ceny,
 • 15 - 39 dní pred zahájením ZC zodpovedá storno poplatok 75% kúpnej ceny,
 • menej než 14 dní pred zahájením ZC robí storno poplatok 100% kúpnej ceny,
 • pri ochorení či úraze účastníka behom pobytu na ZC a jeho predčasnom odchode sa zaplatená úhrada ani jej alikvotná časť nevracia,
 • v prípade, že Zákazník nájde za účastníka náhradníka, robí storno poplatok 7 eur.

V prípade zrušenia objednávky ostatných ZPP (mimo ZC) Zákazníkom:

 • 30 a viac dní pre zahájením ZPP, zodpovedá storno poplatok čiastke 25% kúpnej ceny ZPP,
 • 5 – 29 dní pred zahájením ZPP zodpovedá storno poplatok 50% kúpnej ceny ZPP,
 • menej než 5 dní pred zahájením ZPP robí storno poplatok 100% kúpnej ceny ZPP,
 • v prípade, že Zákazník zaistí za účastníka náhradníka robí storno poplatok 7 eur.

6.2. Zrušenie objednávky musí byt vykonané písomne, elektronickou formou na emailovu adresu  info@zohir.sk. Rozhodujúci dátum pre zaregistrovanie požiadavky na zrušenie objednávky vrátenia zaslanej čiastky za predmetné plnenie je dátum a čas doručenia emailu na našu emailovu adresu. Všetky požiadavky sa budú registrovať výlučne na emailovej adrese  info@zohir.sk

6.3. Storno formulár pre stornovanie objednávky je dostupný na webových stránkach www.zohir.sk v sekci O nás/Ku stiahnutiu. Percentuálny výpočet storno poplatku prebehne k dátumu písomného doručenia stornovacieho formulára, vrátane všetkých náležitostí na emailovu adresu  info@zohir.sk

6.4. Platba znížená o storno poplatok podľa čl. 6.1. bude Zákazníkovi vrátená najneskôr do 21 dní od doručenia storno formulára.

6.5. Zákazník je oprávnený písomne oznámiť Usporiadateľovi, najneskôr však v lehote 5 dní pre začiatkom ZPP, že sa ZPP miesto prihláseného účastníka zúčastní iná osoba spĺňajúca podmienky pre účasť ZPP (ďalej len „náhradník“). Požiadavka na zmenu účastníka je akceptovaná po uhradení storno poplatku na účet Usporiadateľa. Výška storno poplatku je upravená bodom 6.1. týchto VOP, variabilný symbol platby zodpovedá číslu faktúry odstupujúceho účastníka. Náhradník sa stáva účastníkom ZPP formou novej objednávky za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu s jeho účasťou na ZPP. Pôvodný Zákazník a zákonný zástupca náhradníka zodpovedá spoločne a nerozdielne za uhradenie ceny ZPP.


7. OSTATNÉ PODMIENKY

7.1. V prípade zrušenej lekcie parkourového krúžku z dôvodu na strane Usporiadateľa (napr.absencia trénerov či nemožnosti konania krúžku z dôvodu na strane prenajímateľa priestoru), má Usporiadateľ právo určiť a uskutočniť náhradnú lekciu v inom termíne (napr. Iný deň v týždni, než je krúžok zvyčajne vedený), či inou formou (zmena priestoru tréningu, zmena dĺžky tréningu atď.)

7.2. Účastník ZPP alebo jeho zákonný zástupca prehlasuje, že zdravotný stav účastníka dovoľuje bez obmedzenia prevádzkovať predmet plnenia ZPP a zároveň neohrozuje zdravie ostatných účastníkov.

7.3. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť účastníka z nasledujúcich dôvodov:

 • v prípade porušenia pravidiel ZPP, hlavne porušenie poriadku, nedodržiavanie bezpečnostných pokynov pedagógov, šikana, krádeže a ďalšie prehrešky, ktoré rušia riadny chod ZPP
 • v prípade zamlčania nepriaznivého zdravotného stavu účastníka a porušenie podmienky 7.2.
 • ak bude účastník prechovávať alebo užívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky
 • v dôsledku nesprávnych a neúplných údajov poskytnutých Zákazníkom.

V prípade vylúčenia účastníka zo zhora uvedených dôvodov sa nevracia alikvotná časť ceny ZPP ani prípadných ďalších Zákazníkom či účastníkom uhradených služieb.

7.4. Zákazník, prípadne zákonný zástupca účastníka súhlasí so spracovaním osobných údajov (osobné údaje Zákazníka i účastníka) a s prípadným uverejnením zvukových alebo obrazových materiálov pre evidenciu a propagáciu v rámci Zohir Family (pre spoločnosti Svět pohybu z.s., Svet pohybu Slovensko o.z., Zohir s.r.o., Indoor Jumping s.r.o. ) ako sú workshopy, zohir camp, krúžky, licencie a eshop parkour.fashion, prípadne iné aktivity prevádzkované vyššie uvedenými spoločnosťami. Naloženie s osobnými údajmi sa riadi podľa GDPR, viz.odst.11.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.5.Zákazník, účastník alebo zákonný zástupca účastníka prehlasuje, že mieni vykonávať všetky športové aktivity v rámci objednaného produktu na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie a je si vedomý všetkých rizík s nimi spojených.

7.6. Zákazník alebo zákonný zástupca účastníka ZPP si nie je vedomý žiadneho ochorenia a ani iného obmedzenia, ktoré by sa mohlo negatívne prejaviť na zdravotnom stave účastníka ZPP pri vykonávaní činnosti behom ZPP.

7.7. Zákazník, zákonný zástupca účastníka alebo účastník sa vzdáva nároku na náhradu škody na zdraví alebo majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku vykonávania športovej činnosti v rámci aktivít na akciách ZPP. S týmto vedomím som sa rozhodol(a) akcie sa zúčastniť a beriem na vedomie, že aktivity na ZPP sú spojené s rizikom zranenia.


8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami §499 až §510, §616 až §627 Občianskeho zákonníka v prípade Zákazníkov – fyzických osôb a hlavne ustanoveniami §420 až §441 Obchodného zákonníka v prípade Zákazníkov - právnických osôb)

8.2. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Usporiadateľ obdržal od Zákazníka reklamačný formulár.

8.3. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou Usporiadateľa za vady môže upraviť reklamačný poriadok Usporiadateľa.


9. VY
ŠŠIA MOC

9.1. Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti zabraňujúce či znemožňujúce plnenie povinností vyplývajúce zo zmluvy a vzniknuté až po uzatvorení zmluvy, ktoré nemohli byť príslušnými zmluvnými stranami odvrátené, ani za prijatia primeraných opatrení.

9.2 Usporiadateľ nezodpovedá Zákazníkovi za žiadne straty, náklady, škody alebo výdavky (vzniknuté buď na základe týchto VOP, priestupku alebo inak), ktoré utrpel alebo ktoré nastali v priamom alebo nepriamom dôsledku udalosti mimo kontrolu Usporiadateľa (tj.spôsobené vyššou mocou). Usporiadateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi žiadne poplatky (tj.zálohu alebo cenu za ZPP).

9.3. Za prípad vyššej moci, ktorý vedie k čiastočnému alebo úplnému neposkytnutiu ZPP v zmysle týchto VOP, sa pokladajú hlavne mimoriadne okolnosti zabraňujúce či znemožňujúce plnenie povinností, živelná pohroma, dlhodobý výpadok dodávky elektriny, štrajk, epidémia, mobilizácia, povstanie alebo iné nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti a opatrenia či nariadenia orgánov štátnej moci. Predpokladom je, že Usporiadateľ nemohol takému neposkytnutiu ZPP zabrániť.


10.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1. Usporiadateľ nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia §2 písm. s) Zákon o ochrane spotrebiteľa

10.2. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľa zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy  info@zohir.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.3. Usporiadateľ je oprávnený k predaju produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu, mimo iné, dozor nad dodržovaním zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa priposkytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytováni služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

10.4. Zákazník týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností


11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Ochrana osobných údajov Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením EU 2016/679

11.2. Zákazník súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov svojich i osobných údajov účastníka, jako je meno a priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo a iných dôležitých oznamov (ďalej spoločne všetko ako „osobné údaje“).

11.3. Osobné údaje budú využité pre účely realizácie práv a povinnosti zo zmluvy a pre účely vedenia použivateľského účtu. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov tiež pre účely zaslania informácií a obchodných oznamov Zákazníkovi Usporiadateľom. Zákazník súhlasí s využitím videa, fotiek či iných multimediálných dokumentov pre marketingovú podporu Usporiateľa. Spracovanie osobných údajov podlieha pravidlám GDPR, ktoré sú bližšie špecifikované na tomto odkaze.

11.4. Zákazník potvrdzuje, že osobné údaje poskytol dobrovolne a pravdivo.


12.
ČLENSTVO V ŠPORTOVOM KLUBE

12.1.Zakúpením parkourového krúžku zároveň Zákazník dobrovoľne žiada o prihlásenie Účastníka, aby sa stal pridruženým členom športového klubu spoločnosti Svet pohybu Slovensko o.z. (ďalej len „Spolok“).

12.2. Cena parkourového krúžku teda obsahuje tiežčlenský poplatok vo výške 2 eur.

12.3. Pridružené členstvo je hradené polročne, tj. 2 eura buď na 1.polrok (1.9.-31.1.) alebo na 2.polrok (1.2.-31.8.).

12.4. Potvrdením objednávky parkourového krúžku zároveň Zákazník potvrdzuje, že si prečítal stanovy Spolku a že s nimi súhlasí. Tento dokument je k dispozícii na webovom rozhraní v sekcii O nás – Ku stiahnutiu.

12.5. Ak by Zákazník nesúhlasil s tým, že sa účastník stane pridruženým členom Spolku, ale naďalej bude chcieť pokračovať iba v parkourovom krúžku, môže využiť 14 dennú ochrannú lehotu, kedy písomne na email info@zohir.sk požiada o vystúpenie člena zo Spolku. Čiastka zodpovedajúca polročnému príspevku mu bude vrátená do 14-tich dní na bankový účet, z ktorého bola hradená cena krúžku.

12.6. Všetky informácie o Spolku, druhy členstva, práva a povinnosti členov, možnosti zániku členstva ai.sú uvedené priamo v stanovách Spolku. Tie sú k dispozícii na našich webových stránkach v sekcii O nás – Ku stiahnutiu.


13. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

13.1. Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s produktami alebo podnikom Usporiadateľa na email Zákazníka a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Usporiadateľom na email Zákazníka.

13.2. Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač.


14. DORU
ČOVANIE

14.1. Zákazníkovi môžu byť doručované dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy alebo marketingové ponuky na email Zákazníka alebo poštou na adresu Zákazníka.


15. ZÁVERE
ČNÉ USTANOVENIA

15.1. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu co najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

15.3. Zmluva vrátane všeobecných obchodných podmienok je archivovaná Usporiadateľom v elektronickej podobe.

15.4. Kontaktné údaje Usporiadateľa: adresa emailu je  info@zohir.sk.

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 28.11.2019