Hľadať
Zpět na Blog

Vaše deti sú na našom kempe v bezpečí

Vaše deti sú na našom kempe v bezpečí

Určite asi tušíte, že ZOHIR ako usporiadateľ letných táborov musí dodržiavať určité legislatívne požiadavky tak, aby boli v bezpečí nielen deti ako účastníci, tak i personál. Týmto článkom by sme Vám chceli priblížiť, čo to obnáša. Hlavne v tomto kritickom období plnom neistoty isto búdú tieto informácie užitočné.

 

Zákon o ochrane verejného zdravia

Zohir Camp spĺňa všetky podmienky dané zákonom o ochrane verejného zdravia a spadá do skupiny tzv. zotavovacích podujatí. To je organizovaný pobyt 30 a viac detí vo veku do 15 rokov na dobu dlhšiu ako 5 dní, ktorého účelom je posilniť zdravie detí, ich fyzickú zdatnosť, príp. získať špecifické znalosti a zručnosti (tie podmienky musia byť splnené všetky naraz).

 

Usporiadateľ musí tiež dodržiavať hygienické požiadavky stanovené vyhláškou o hygienických požiadavkách na zotavovacie podujatia pre deti, t.j. umiestnenie, zásobovanie vodou, odstraňovanie odpadkov a splaškových vôd, ďalej dodržiavať požiadavky na priestorové a funkčné členenie stavieb a zariadení, ich vybavenie a osvetlenie, ubytovanie, upratovanie, stravovanie a režim dňa.

 

Náš personál

Personálne zaistenie osôb činných na tábore je nasledujúce:

  •         zdravotníci - majú svoje špecifické úlohy uvedené nižšie
  •         dozor (pedagogický pracovník) - zaisťujú bežný chod celého tábora
  •         skúsení parkouroví tréneri, ktorí majú na starosti športovú časť tábora

Všetci títo naši pracovníci musia predložiť posudok zdravotnej spôsobilosti (ten vydáva ich praktický lekár). Pri stravovaní sú činné len osoby spĺňajúce požiadavky stanovené pre výkon činností epidemiologicky závažných (tj. mať zdravotný preukaz a znalosti nutné k ochrane verejného zdravia). Bez týchto potrebných dokumentov sa tieto osoby tábora nemôžu zúčastniť.

 

                                                                   

 

 

 

Zdravotníci

Pre účely zákona najdôležitejší článok personálneho zaistenia. Ich odborná spôsobilosť je daná buď potrebným vzdelaním alebo absolvovaním kurzu prvej pomoci so zameraním sa na tábory. Zaisťujú starostlivosť o zdravie, kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek a zásad osobnej hygieny. Preberajú od rodičov dokumenty pri prevzatí dieťaťa na tábor. Účastnia sa na zostavovaní jedálnička (okrem toho dohliadajú i na potravinové alergie a špecifické diety detí). Musia byť k dispozícii 24 hodín denne.

 

Vedú tzv. zdravotnícky denník (tam sa zapisujú všetky záznamy príznakov ochorení, úrazov a prisatých kliešťov, obsahuje výpis zo zdravotnej dokumentácie a výkaz o chorobnosti a úrazovosti účastníkov a pracovníkov).

 

 

Zdravotník na výlete s potrebným vybavením.

                                                                    

 

Prevzatie dieťaťa na tábor

Po príchode na tábor je každé dieťa starostlivo skontrolované zdravotníkom a rodičia (resp. zákonní zástupcovia detí) predložia dva dôležité dokumenty:

a)     posudok zdravotnej spôsobilosti (ten vydáva detský lekár; usporiadateľ môže totiž na tábor prijať len zdravotné spôsobilé dieťa, tento posudok je platný 2 roky od vydania a je použiteľný pre viac podujatí),

b)     potvrdenie o bezinfekčnosti (to je prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa v ktorom uvádza, že dieťa nejaví známky akútneho ochorenia a že počas 14 dní pred odchodom neprišlo do kontaktu s osobou nemocnou infekčným ochorením alebo podozrivou z nákazy a ani mu nie je nariadené karanténne opatrenie; toto prehlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň)

 

Bez týchto dokladov nemôžeme dieťa na tábor prijať!

 

Ďalšie úlohy usporiadateľa:

  • ešte pred táborom inštruujeme celý personál o hygienických požiadavkách a o predchádzaní vzniku a šírenia infekčných ochorení a iných poškodení na zdraví vrátane základov prvej pomoci.
  • jeden mesiac pred zahájením tábora kontaktujeme orgán ochrany verejného zdravia (krajské hygienické stanice) o konaní konkrétnych táborov.
  • pravidelne kontrolujeme a doplňujeme vybavenie lekárničky (vždy pred začiatkom každého turnusu a behom konania celého turnusu).
  • zaisťujeme prípadnú potrebnú starostlivosť praktického lekára i chirurgické ambulancie v mieste konania (máme dohodnutú spoluprácu).
  • uchovávame a vedieme potrebné dokumenty - napr. zdravotnícky denník, zoznam účastníkov, posudky zdravotnej spôsobilosti, potvrdenie o bezinfekčnosti.
  • informujeme zákonných zástupcov detí o zdravotných ťažkostiach, ktoré dieťa behom akcie prekonalo a o prípadnom kontakte s infekciou.

 

Máme bohaté skúsenosti

Je toho skutočne veľa, ale našou výhodou je, že v tomto roku organizujeme letný tábor už ôsmy krát, takže isté skúsenosti už máme. Snažíme sa, aby sme absolutne plnili podmienky dané príslušnými zákonmi a vyhláškami. Zdravie detí a nášho personálu je na prvom mieste a pri organizovaní všetkých podujatí organizovaných ZOHIROM vnímame obrovskú zodpovednosť za zverené deti.

 

Fotka Zohir Parkour SK.

 

 

Pevne veríme, že sa súčasná situácia vyvinie pozitívne, pandémia koronavírusu skončí a my budeme môcť tábory tohto roku uskutočniť!

Komentáre
Napsat komentář Zavřít formulář pro komentář