Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY
 

obchodnej spoločnosti Svět pohybu z.s.
so sídlom Žižkova 139, Bakov nad Jizerou
identifikačné číslo: 04700201
zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe L 64158 

a

obchodnej spoločnosti ZOHIR s.r.o.
so sídlom Žižkova 139, Bakov nad Jizerou
identifikačné číslo: 03781364
zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe B 20431

 

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.zohir.sk, platnej od 1.6.2018.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcimi prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.zohir.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
   
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá pri objednávaní tovaru jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
   
 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.
   
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
   
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
 

 1. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.
   
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru a služieb je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru a služieb sú predávajúcim považované za správne.
   
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii nutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
   
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
   
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, že kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
   
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 

 1. Každá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v prípade Zohir Workshop alebo Camp, pokiaľ v dobe plnenia tejto zmluvy je účastníkovi vyššie uvedených aktivít 8 a viac rokov. Vek sa stanovuje dátumom narodenia účastníka. V prípade nižšieho veku účastníka sa kúpna zmluva neuzavrie alebo sa stáva neplatnou.
   
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedených cien jednotlivého tovaru a služieb a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
   
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.
   
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
   
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
    
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
    
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
    
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „POTVRDIŤ A ZAPLATIŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
   
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
   
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
   
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
 

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2601272879 / 2010,vedený u spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu v dohodnutej výške náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Pokiaľ nie je uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
   
 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.
   
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 21 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
   
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
   
 6. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst.  1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.   
   
 7. Prípadné zľavy z ceny poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
   
 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevedených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad- faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad- faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po objednaní tovaru a pošle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
   

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné, mimo iné, odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, tiež tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
   
 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tridsať (30) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať, okrem iného, na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@zohir.sk.
   
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
   
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
   
 5. Nárok na úradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
   
 6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
   
 7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že v prípade, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. STORNO PODMIENKY
 

Storno podmienky sú nastavené podľa týchto kritérií:

6.1 Záloha je nevratná.

6.2. Vrátenie 2.časti platby (doplatku) si predávajúci vyhradzuje nárok na storno                  poplatok, a to:
      30 a viac dní pred začiatkom Pobytu - vrátenie 100% čiastky doplatku na účet     kupujúceho.
      29-14 dní - vrátenie 25% čiastky doplatku na účet kupujúceho
      13-1 deň- vrátenie 0% čiastky doplatku na účet kupujúceho.

6.3 Rozhodujúci dátum pre zaregistrovanie vašej požiadavky na storno Pobytu je dátum      a čas zaslania vášho e-mailu na náš mail. Všetky požiadavky sa budú registrovať len na       e-mailovej adrese info@zohir.sk. Platba na váš účet v prípade storno        podmienok bude vyplatená do 21 dní od zaslania požiadavky.

6.4 Získanie 100% platby (zálohy a doplatku) späť na účet kupujúceho je možný len v prípade choroby alebo úrazu, aj to len v prípade, že obdržíme lekárske potvrdenie       do 5 dní od nahlásenia úrazu alebo choroby vášmu lekárovi. V inom prípade nebude          možné vašej požiadavke vyhovieť.

6.5 Percentuálny výpočet storno poplatku prebehne k dátumu písomného doručenia          stornovacieho formulára, vrátane všetkých náležitostí na emailovú adresu     info@zohir.sk. Formulár je možné získať na webových stránkach zohir.sk   v sekcii Na stiahnutie.

 

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. V prípade, že je spôsob dopravy zmluvne dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nenesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
   
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
   
 3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
   
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade narušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
   
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).
   
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
   
  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a pokiaľ dojednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,
    
  2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
    
  3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, v prípade, že akosť alebo prevedenie boli určené podľa zmluvne dohodnutej vzorky alebo predlohy,
    
  4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
    
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
    
 3. Ustanovenia uvedené v čl. 8.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu, na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním u použitého tovaru, na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo pokiaľ to vyplýva z povahy tovaru.
   
 4. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. V prípade uplatnenia reklamácie na produkt ZOHIR Camp je nutné postupovať podľa podmienok upravených v odstavci 6. Všeobecných obchodných podmienok.
   
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 

 1. Kupujúci získava vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
   
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia  § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
   
 3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@zohir.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
   
 4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu, mimo iné, dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
   
 5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
   
 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a iných dôležitých informácii (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
   
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácii a obchodných oznámení kupujúcemu.
   
 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
   
 5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.
   
 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
   
 7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
 

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
   
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač.

 

12. DORUČOVANIE
 

 1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 

 1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne právnych predpisov.
   
 2. V prípade, že je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.
   
 4. Prílohu obchodných podmienok tvoria vzorové reklamačné formuláre pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   
 5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie  Žižkova 139, Bakov nad Jizerou, 294 01, adresa elektronickej pošty info@zohir.sk.

 

V Bratislave: 1.6.2018