Hľadať

Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s platným zákonom SR o spracovaní osobných údajov a nariadením EU 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, skrátene “GDPR”) platné od 25.5.2018 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na internetové stránky a služby riadené spoločnosťou Svet pohybu Slovensko o.z. (ďalej len “Svet pohybu Slovensko” alebo “spoločnost”), kde sú tieto zásady ochrany osobných údajov uvedené alebo sa na ne odkazuje, ďalej na informácie zhromaždené prostredníctvom internetových stránok spoločnosti, v priebehu hovorov so zákazníckymi službami spoločnosti a prostredníctvom produktových registračných dotazníkov (spoločne ako “stránky”). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na iné informácie, ktoré sú zhromažďované v režime off-line, alebo na informácie, ktoré sú uvádzané alebo poskytované tretímistranami. 

POUŽÍVANÍM STRÁNOK SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE NIŽŠIE UVEDENÉ ÚČELY. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, NEPOUŽÍVAJTE, PROSÍM, TIETO STRÁNKY. 

Stránka https://www.zohir.sk slúži k predstaveniu toho, čím značka ZOHIR je a k prezentácií ich rôznych produktov s podrobnými informáciami. Stránka tiež poskytuje zákaznícke služby súčasným i budúcim zákazníkom.

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, akým spôsobom zhromažďujeme, používame a zdieľame informácie, ktoré získame v dôsledku Vašeho používania stránok.

Tieto zásady sa vzťahujú výhradne na informácie zhromažďované na stránkach spoločnosti. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov na iných internetových stránkach, ktorých odkazy sú súčasťou stránok spoločnosti.

Ak sa rozhodnete vykonať nákup na stránkach, môžeme od Vás zhromažďovať Vašu fakturačnú adresu a ďalšie informácie vzťahujúce sa k nákupu. Tieto zhromažďované informácie využívame k uskutočneniu Vašeho nákupu.

 • môžeme zhromažďovať informácie o Vašom mene a priezvisku a podrobnostiach produktov alebo služieb, ak sa na nás obrátite s otázkou týkajúcou sa našich  produktov alebo služieb,
 • môžeme zhromažďovať informácie o Vašom mene a priezvisku, poštovej adrese a fakturačnej adrese, ak si zakúpite naše produkty a služby na stránkach, a tietoinformácie môžu byť použité k dodaniu produktov alebo služieb, ktoré ste sizakúpili,
 • môžeme zhromažďovať Vaše fakturačné údaje, dátum narodenia, adresu, telefónne číslo a podrobné informácie o vašom produktu či službe za účelom poskytovania zákazníckych služieb,
 • môžeme zhromažďovať registračné údaje o produktoch a službách (vrátane dátumu nákupu), ktoré si zakúpite, a tieto informácie môžu byť naviazané na Vaše meno a poštovú adresu,
 • môžeme zhromažďovať Vaše meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ak sa na nás obrátite s otázkou,
 • môžeme zhromažďovať Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia a e-mailovú adresu, ak sa rozhodnete zúčastniť súťaže alebo výhernéholosovania,
 • môžeme zhromažďovať informácie o Vašich nákupoch, ktoré prostredníctvom našich stránok uskutočníte,
 • môžeme zhromažďovať informácie získané prostredníctvom úkonov uskutočnených na stránkach, ako sú logy kliknutí, vaše registračné údaje, alebo to, ako stránky používate,
 • v čase používania stránok môžeme automaticky zaznamenať vašu IP adresu (unikátnu adresu, ktorá identifikuje váš počítač na internete), ktorú automaticky rozpozná váš server.  

Cookies a ďalšia sledovacia technológia

“Cookies” je malý textový súbor, ktorý môže byť použitý k zhromažďovaniu informácii o  vašej činnosti na stránkach. Môžu byť prechodné i trvalé. Prechodné cookies zmiznú po zavretí prehliadača. Trvalý súbor cookies po zavretí prehliadača zostane v počítači a váš prehliadač ho môže použiť pri ďalších návštevách stránok. Berte, prosím, na vedomie, že ak zmažete alebo sa rozhodnete neprijať cookies, je možné, že nebudete môcť v plnom rozsahu využívať určité funkcie stránok. Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby boli cookies blokované. Zablokovaním cookies môže dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcií webu.

“Webové majáky” sú drobné grafiky s jednoznačným identifikátorom, ktorých funkcia je podobná cookies. Slúžia k určeniu počtu návštev určitých stránok. Pomocou tohto nástroja sa stanovuje účinnosť propagačných alebo reklamných kampaní. Pri použití v e-mailových správach vo formátu HTML, môžu webové majáky užívateľovi povedať, či a kedy bol e-mail otvorený. Na rozdiel od cookies, ktoré sú uložené na pevnom disku počítača užívateľa, sú webové majáky neviditeľne zabudované do internetových stránok. 

Informácie, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom stránok, používame predovšetkým pre nasledujúce účely: 

 • dodanie alebo poskytovanieslužby,
 • poskytovanie zákazníckehoservisu,
 • upozorňovanie na špeciálne ponuky, aktualizované informácie, iné nové produkty alebo službu, alebo k zaslaniu propagačného materiálu,
 • prevedenie transakcie alebo služby, o ktorú požiadate,
 • splnenie podmienok propagačnej akcie,
 • zaistenie, že sú stránky relevantné pre Vaše potreby,
 • vytváranie a publikovanie obsahu, ktorý je pre Vás čo najviacrelevantný
 • informovanie o zásadnej zmene týchto zásad ochrany osobných údajov, resp. podmienok použitia,
 • umožnenie vašeho prístupu do oblastí stránok s obmedzenýmprístupom,
 • umožnenie vám nahrávať obsah alebo pridávať komentáre nastránky,
 • kontaktovanie v reakcii na formuláre, ako sú “Kontaktujte nás” alebo inéotázky,
 • analýza, preskúmanie a zlepšovanie produktov alebo služieb, ktoréponúkame,
 • pochopenie, ako zákazníci stránky používajú,
 • vývoj nových produktov a služieb, ktoré ponúkame,
 • zaistenie užívateľsky ústretovú orientáciu v systéme,
 • ochrana a obhajoba našich práv a majetku, vrátane prípadu súdnehokonania,
 • dodržiavanie regulačných požiadaviek
 • pre účely marketingu,
 • pre účely internej evidencie.

Zdieľanie informácií 

 • S pridruženou spoločnosťou ZOHIR s.r.o. môže spoločnosť Svet pohybu Slovensko zdieľať Vaše údaje za účelom poskytnutia tovaru či služieb, ktoré ste si vyžiadali. Okrem toho môže spoločnosť Svet pohybu Slovensko zdieľať Vaše údaje so svojimi pridruženými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami po celom svete pre účelyuvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Pojem “Pridružené spoločnosti” sú spoločnosti, ktoré môžu používať značku ZOHIR alebo ktoré majú spoločného vlastníka alebo kontrolu.
 • Spoločnosť nezdieľa informácie, ktoré získa v dôsledku používania stránok, s tretími stranami s výnimkou nasledujúcich situácií: 

Poskytovateľom služieb je tretia strana

Nepridružení poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia alebo nezávislí dodávatelia (ďalej len “tretie strany”) nám pomáhajú udržiavať naše stránky a poskytovať vám ďalšie administratívne služby. Mimo iného, spracovanie objednávok, poskytovanie zákazníckych služieb, udržiavanie a analyzovanie dát, zasielanie zákazníckych zdieľaní menom spoločnosti, zbieranie registrácií, výber výhercu a predanie cien v súťažiach, výherných losovaní a iných propagačných akciách. Snažíme sa zaistiť, aby tieto tretie strany nepoužívali data k žiadnemu inému účelu ako k poskytovaniu administratívnych služieb, za ktoré sú zodpovedné. Tretie strany nám pomáhajú tiež spravovať naše stránky a majú prístup k informáciám o užívateľoch. Ak si neprajete, aby mali tieto tretie strany prístup k Vašim údajom, tak sa prosím neregistrujte, nevytvárajte objednávku a neposielajte nám žiadne identifikačné údaje.

Ak si vyžaduje zdieľanie informácií zákon

Vaše údaje môžu byť požadované na základe súdneho príkazu alebo inými vládnymi orgánmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní za účelom ďalšieho spracovania v súlade s právnym procesom alebo právnymi predpismi.

Zhromažďovanie a používanie informácií od detí mladších ako 18 rokov

Spoločnosť prehlasuje, že vedome nezhromažďuje ani neuchováva osobné informácie od osôb mladších ako 18 rokov bez súhlasu zákonného zástupcu. Uskutočnenie objednávky pre účastníkov mladších ako 18 rokov je možné len v zastúpení zákonného zástupcu. Ak spoločnosť zistí, že objednávku zaslalo dieťa bez vedomia svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, okamžite túto objednávku a všetky ostatné osobné údaje z databázyodstráni.

Zahraničné prenosy 

Spoločnosť Svet pohybu Slovensko, pridružená spoločnosť ZOHIR s.r.o. a dodávatelia môžu používať informácie (vrátane vašich osobných údajov) mimo krajiny vašeho pobytu. Zákony o ochrane údajov v mnohých krajinách nemusia ponúkať rovnakú úroveň ochrany ako krajina, v ktorej žijete. Pred prevodom svojich osobných informácií však uskutočníme kroky k zaisteniu toho, aby tieto informácie podliehali rovnakej úrovni ochrany ako vo vašej krajine. Súhlasom s týmito zásadami ochrany osobných údajov vyslovene súhlasíte s tým, že my a naši obchodní partneri a dodávatelia môžeme spracovávať vaše údaje v akejkoľvek jurisdikcii.

Doba uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k tomu, aby sme Vám umožnili využívať naše produkty a služby. Maximálna doba archivácie osobných údajov je 10 rokov.

V súvislosti so zásadami podľa ZOOÚ a GDPR vám patria tieto práva:

a)     právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať; 

b)    právo osobné údaje opraviť či doplniť;

c)     právo požadovať obmedzenie pri spracovaní;

d)    právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitýchprípadoch;

e)     právo požadovať prenesenieúdajov;

f)     právo na prístup k osobnýmúdajom;

g)    právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch;

h)    právo na vymazanie osobných údajov (právo byť “zabudnutý”) v určitýchprípadoch.

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv nás kontaktujte na info@zohir.sk

Zabezpečenie poskytnutých dát

Spoločnosť zabezpečuje data štandardnými postupmi a technológiami. Berte na vedomie, že nie je možné 100% zaručiť bezpečnosť osobných údajov. Spoločnosť nezodpovedá za zneužitie osobných informácií v dôsledku chyb prenosu alebo v dôsledku neoprávnených alebo nezákonných zasahov tretej strany.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť môže priebežne aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na  Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste spoločnosti poskytli.

Odpovede na vaše otázky

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov vo vzťahu k vašim osobným údajom, kontaktujte nás na info@zohir.sk

Všetky informácie, ktoré poskytnete v akomkoľvek písomnom zdieľaní, budú rovnako zahrnuté do týchto zásad.